Despre Proiect

Prin proiectul ”ICAR-Centru de Resurse și Servicii pentru Migranți” Fundația ICAR își propune să răspundă nevoii neacoperite la nivel public sau privat de servicii sociale și de bază adaptate pentru migranți (solicitanți de azil, refugiați, resortisanți țări terțe etc.), un grup aparte de persoane vulnerabile în continuă creștere.

Cu sprijinul și expertiza partenerului RVTS Vest, centru regional de resurse în migrație și sănătate în Norvegia, ICAR va urmări, pe de o parte, creșterea calității și accesibilității serviciilor oferite pentru migranți vulnerabili (peste 250 beneficiari /24 luni de proiect) și pe de alta, dezvoltarea sa strategică ca centru național de resurse în materie de migrație și sănătate.

Prin acțiuni comune de advocacy și vizibilitate, alte rezultate ale proiectului cum ar fi  includerea problematicii azilului, migrației și sănătății pe agenda publică, crearea de parteneriate intra și intersectoriale, promovarea valorilor democratice, a unei societăți tolerante și incluzive, deschisă spre diversitate și multiculturalitate, vor contribui la consolidarea relațiilor romano-norvegiene pe o temă de mare actualitate, migrația.